Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

msiexec.exe Πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows®

Windows Installer (Msiexec.exe) διευκολύνει τη διαδικασία της εγκατάστασης λογισμικού στα Windows 10 σύμφωνα το στο αρχιτεκτονικό πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος.

Είναι πολύ σημαντικό η διαδικασία εγκατάστασης και διαμόρφωσης του προγράμματος να είναι ομαλή και χωρίς προβλήματα. Για το λόγο αυτό, οι προγραμματιστές τείνουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Windows Installer για να διευκολύνουν τους χρήστες τους να εγκαταστήσουν το λογισμικό τους. Με αυτόν τον τρόπο οι πωλητές ελαχιστοποιούν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για τους πελάτες τους.