Categories
Windows 10

DataExchangeHost.exe Домаќин за размена на податоци

DataExchangeHost.exe Домаќин за размена на податоци е процес кој работи како примена на компонентен објект модел (COM) во локалниот ‘DataExchange Host’ COM сервер.