Chuyên mục
Windows 10

DataExchangeHost.exe Máy chủ Trao đổi Dữ liệu

DataExchangeHost.exe Máy chủ Trao đổi Dữ liệu nó là một quá trình hoạt động như một ứng dụng mô hình đối tượng thành phần (COM) bên trong máy chủ COM ‘DataExchange Host’ cục bộ.