Chuyên mục
Quá trình Windows 10

helppane.exe Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft®

Tệp Helppane.exe là một phần của Máy khách nền tảng hỗ trợ của các hệ điều hành Windows. Nó có trách nhiệm cung cấp dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ. Ban đầu được cài đặt sẵn với HĐH Windows, Helppane.exe được tích hợp vào nó và hoạt động tốt trong môi trường của nó.

Nếu bạn đi đến Thuộc tính, bạn sẽ thấy quy trình helppane.exe được liên kết với dịch vụ Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft. Nếu bạn nhấn F1 trên bàn phím, trang Hỗ trợ của Microsoft sẽ mở.