Chuyên mục
Windows 10

mshta.exe Máy chủ ứng dụng HTML Microsoft (R)

mshta.exe Máy chủ ứng dụng HTML Microsoft (R) – là một tập tin thực thi trong Windows, được phát triển bởi Microsoft Corporation và cung cấp với hệ điều hành. Phần tử này là đối tượng khởi chạy Ứng dụng HTML của Microsoft – một chương trình chịu trách nhiệm cho hoạt động của các ứng dụng dựa trên HTML (các tệp .hta) và chạy các tập lệnh trong Windows.