Categories
Windows 10

helppane.exe Thuso le Tshegetso ya Microsoft

Ga o a golagana le Inthanete. Go bona Thuso mo inthaneteng, e e go bontshang diteng tsa bošhweng tsa thuso, o tshwanetse go golagana le Inthanete.Tlhola kgolagano ya Inthanete.Fa e le gore o santse o bona molaetsa o, tirelo ya Thuso ya mo inthaneteng e ka nna ya bo e se yo ka nakwana. Leka go golaganya moragonyana.

helppane.exe Thuso le Tshegetso ya Microsoft (32-bit)

Ga o a golaganngwa le Thuso ya mo inthaneteng, koo go nang le diteng tse dintsi tsa bošhweng tsa thuso. Iponele Thuso ya mo inthaneteng jaanong.

Thuso le Tshegetso di tshwanetse go tswala fa Windows Update e tsenya kgotsa e ntsha diteng tsa Thuso.
O ka simolola Thuso gape fa ntšwafatso e feditse.

Thuso ya mo Inthaneteng ga e yo ka puo e o e dirisang. Gore o bone diteng tsa bošhweng tsa thuso, o ka bona Thuso ya mo inthaneteng mo go %1.

Categories
Windows 10

winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows

winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows

winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows
winlogon.exe Tiriso ya go Tsena ya Windows

Categories
Windows 10

DataExchangeHost.exe Pinagare ya Phetolo Tshedimosetso

DataExchangeHost.exe Data Exchange Host

Categories
Windows 10

mshta.exe Pinagare ya Tiriso ya Microsoft (R) HTML

mshta.exe Pinagare ya Tiriso ya Microsoft (R) HTML
mshta.exe Pinagare ya Tiriso ya Microsoft (R) HTML